Cartea tehnică a construcţiei

Având în vedere importanţa pe care o are întocmirea carţii tehnice a construcţiei, precum şi obligaţia de păstrare a acesteia pentru fiecare obiect de construcţii, obligaţie ce revine investotorului sau, după caz, proprietarului, prezentăm în rezumat o descriere a principalelor dispoziţii legale aplicabile întocmirii cărţii tehnice a construcţiei.

 Cartea tehnica a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei. De asemenea, momentul în care Cartea tehnică se definitivează este precizat de către HG nr. 273 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicat în MO al României nr.193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările în vigoare ca fiind înainte de recepţia finală.

 Cuprinsul Cărţii tehnice a construcţiei este următorul:

 1.  Centralizatorul. Fişa cu  date  sintetice  privind  construcţia,  borderoul  general  al dosarelor  cu  documentaţia  de  bază  şi  copiile  borderourilor  fiecărui  dosar  în  parte .

2. Capitolul A: Documentaţia privind proiectare

3. Capitolul B: Documentaţia privind execuţie

4. Capitolul C: Documentaţia privind recepţie

5. Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp

6) Jurnalul evenimentelor

Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea, conţine:

 • acte referitoare  la  tema  de  proiectare  şi  amplasarea  construcţiei;
 • avize  care  au  fundamentat  elaborarea  proiectului;
 • documentaţia  tehnică  a  construcţiei  efectiv  realizate  (arhitectură,  detalii  de  execuţie pentru structura de rezistenţă, schemele de instalaţii), cu toate modificările  aduse pe parcursul execuţiei de către proiectant, constructor sau beneficiar (investitor)  prin  dispoziţii  de  şantier  sau  proiecte  modificatoare;
 • breviarele de calcul pe specialităţi;
 • indicarea distinctă a diferenţelor faţă de proiectele tehnice şi detaliile de execuţie  iniţiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe;
 • caietele  de  sarcini  privind  execuţia  lucrărilor.

Capitolul B: Documentaţia privind execuţia, conţine:

 • autorizaţia de  construire (inclusiv planurile-anexa vizate spre neschimbare);
 • procesul verbal de predare a  amplasamentului şi reperul de nivelment general;
 • procesele verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor, a structurii de  rezistenţă şi a lucrărilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor de terminare a execuţiei;
 • în  situaţia  când  execuţia  lucrărilor  de  construire  nu  a  fost  urmărită  de  un  diriginte  de  şantier  atestat  şi  nu  s-au  încheiat    procesele  verbale  pentru  fazele  determinante  şi  lucrările  ascunse,  comisia  pentru  recepţia  lucrărilor  va  solicita  elaborare  unei  expertize  tehnice  care  să  ateste  calitatea  execuţiei.  După  caz, expertiza  tehnică  va  preciza  soluţiile  de  remediere  care  se  impun  şi   va  cuprinde procesele  verbale  care  să  certifice  executare  întocmai  a  acestora;
 • certificatele  de  calitate,  condica  de  betoane,  rezultatul  încercărilor  de  rezistenţă  ale  betoanelor,  certificatele   de  calitate  pentru  materialele  puse  în  operă,  registrul  proceselor  verbale  de   lucrări  ascunse,  notele  de  constatare ale  autorităţilor  de  control,  registrul  de  dispoziţii  şi  note  de  şantier,  jurnalul  principalelor  evenimente  (inundaţii,  seisme,  temperaturi  excesive,  etc.),  caietele  de  ataşament  s.a.
 • procesele  verbale  privind  montarea  instalaţiilor  de  măsurare    prevazute prin proiectul de urmărire în timp a comportării construcţiei, inclusiv citirile iniţiale de la care încep măsurătorile (daca este cazul);
 • expertiza tehnică, verificări de teren sau cercetări suplimentare, necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greşeli tehnice (daca este cazul);

Capitolul C: Documentaţia privind recepţia lucrărilor executate, conţine:

 • procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi cel final;
 • alte acte încheiate ca urmare a cererilor comisiilor de recepţie privind verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora şi a modului de rezolvare.

Capitolul D: Documentaţia privind urmărirea comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp, conţine:

 • prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, lista prescripţiilor tehnice de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei;
 • proiectele de modificare a construcţiei după recepţia finală (când este cazul);
 • acte de constatare a eventualelor deficienţe apărute după recepţia finală şi măsurile de intervenţie luate;
 • procese verbale de predare-primire a construcţiei la schimbarea proprietarului;
This entry was posted in Arhitectura, Imobiliare Ploiesti and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *